Sprawny audytor wewnętrzny czuwa nad funkcjonalnością firmy. Osoba pracująca na stanowisku audytora wewnętrznego powinna posiadać certyfikat i wykazać się określona wiedzą. Musi mieć znajomość międzynarodowych standardów, technologii informacyjnych, zagadnień kontroli, pojęcia ładu korporacyjnego, analizy ryzyka oraz zarządzania w przedsiębiorstwie. To jedno z ważniejszych stanowisk w całym przedsiębiorstwie i nie każdy potrafi podołać odpowiedzialności, jaka jest z nim związana. Odpowiednia osoba na stanowisku audytora, wyrażająca samodzielnie opinie o podejmowanych w firmie działaniach i ich wynikach, ma wpływ na wzrost jakości zarządzania, określając przy tym rozkład kompetencji oraz odpowiedzialności. Audytor nie jest uczestnikiem procesu decyzyjnego, ale jest osobą weryfikującą zasadność podejmowanych decyzji i ich zgodność z obowiązującymi przepisami oraz wpływem na strategię i wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Do obowiązków audytora należy sygnalizowanie nieprawidłowości zarówno w obszarze przepływu dokumentów, jak i podejmowania decyzji i rozliczeń finansowych. Praca audytora jako wewnętrznego kontrolera podnosi prestiż przedsiębiorstwa i jego wiarygodność na rynku. Audytor ma za zadanie gromadzenie danych i ich analizę, przyjmowanie cyklicznych raportów, stałe monitorowanie ryzyka finansowego i konkurencyjności firmy w danej branży na rynku. Każde przedsiębiorstwo wymaga kontrolowania, sprawdzania czy działa zgodnie z regułami ekonomicznymi. Audytor ma głos doradczy w obszarze zarządzania ryzykiem. Oprócz wiedzy ekonomicznej na temat zarządzania przedsiębiorstwem, audytora powinny cechować określone cechy osobowości, jak wysoka niezależność, rzetelność i uczciwość. Podstawą jego działalności powinno być usprawnienie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, sprawowanie kontroli nad jakością procesów decyzyjnych i biznesowych. Audytor musi rozumieć cele przedsiębiorstwa i współdziałać z kadrą zarządzającą.